OWH

Ogólne warunki handlowe

1. Zakres obowiązywania

Poniższe OWH mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

2. Strony umowy, zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zostaje zawarta ze spółką Senso-Rex Limited

Zamieszczając produkty w sklepie internetowym, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na te artykuły. Na początku mogą Państwo umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i w każdej chwili przed wysłaniem wiążącego zamówienia skorygować swoje wpisy za pomocą udostępnionych w tym celu i objaśnionych w procesie składania zamówienia narzędzi korygujących. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku zamówienia. Natychmiast po wysłaniu zamówienia wysłane zostaje kolejne potwierdzenie drogą mailową.

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Językiem dostępnym na potrzeby zawarcia umowy jest język niemiecki.

Tekst umowy jest przez nas przechowywany, a dane zamówienia i nasze OWH wyślemy Państwu pocztą elektroniczną. Z przyczyn bezpieczeństwa tekst umowy nie jest już dostępny w Internecie.

4. Warunki dostawy

Do podanych cen produktów zostaną doliczone koszty wysyłki. Więcej informacji na temat kosztów wysyłki można znaleźć w ofertach.

Dostawy realizujemy wyłącznie drogą wysyłkową. Odbiór osobisty towaru niestety nie jest możliwy.

5. Płatność

W naszym sklepie można wybrać jedną z następujących metod płatności:

Karta kredytowa

Wraz ze złożeniem zamówienia przekazują nam Państwo jednocześnie dane swojej karty kredytowej.

Po potwierdzeniu Państwa tożsamości jako prawowitego posiadacza karty kredytowej, poprosimy firmę obsługującą kartę kredytową o zainicjowanie transakcji płatniczej natychmiast po złożeniu zamówienia. Transakcja płatnicza jest automatycznie przetwarzana przez operatora kart kredytowych i karta zostaje obciążona.

PayPal

Podczas procesu składania zamówienia następuje przekierowanie na stronę dostawcy usług internetowych PayPal. Aby móc zapłacić kwotę rachunku za pośrednictwem systemu PayPal, należy posiadać tam konto lub najpierw zarejestrować się, podać swoje dane dostępu i uwierzytelnić nam dyspozycję płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie zwracamy się do PayPal z prośbą o zainicjowanie transakcji płatniczej.

Transakcja płatnicza zostanie następnie automatycznie przeprowadzona przez PayPal. Dalsze wskazówki zostaną udzielone podczas procesu składania zamówienia.

Sofort

Po złożeniu zamówienia nastąpi przekierowanie na stronę internetową dostawcy usług internetowych Sofort GmbH. Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem Sofort, należy posiadać konto bankowości internetowej z metodą PIN/TAN aktywowaną w celu skorzystania z Sofort, poddać się odpowiedniej weryfikacji tożsamości i potwierdzić wobec nas dyspozycję płatności. Dalsze wskazówki udzielone zostaną podczas procesu składania zamówienia. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona przez Sofort natychmiast po jej dokonaniu, a konto zostanie obciążone.

Amazon Pay

W ramach procesu składania zamówienia nastąpi przekierowanie na stronę dostawcy internetowego Amazon jeszcze przed zakończeniem procesu zamówienia w naszym sklepie internetowym. W celu zakończenia procesu składania zamówienia i zapłacenia kwoty rachunku za pośrednictwem Amazon należy posiadać konto w tym serwisie lub najpierw zarejestrować się i potwierdzić swoją tożsamość za pomocą danych dostępu. Można tam wybrać adres dostawy i sposób płatności zapisany na stronie Amazon, potwierdzić wykorzystanie danych przez Amazon i zlecenie płatności na naszą rzecz. Następnie nastąpi przekierowanie z powrotem do naszego sklepu internetowego, gdzie można dokończyć proces składania zamówienia.

Po złożeniu zamówienia w sklepie zwracamy się do Amazona z prośbą o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza zostanie następnie automatycznie przeprowadzona przez Amazona. Dalsze wskazówki udzielone zostaną podczas procesu składania zamówienia.

Zakup na rachunek i finansowanie za pośrednictwem Klarna

We współpracy z Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Stockholm, Szwecja, oferujemy jako opcje płatności odroczenie płatności i zakupy na raty.

Należy pamiętać, że odroczenie płatności Klarna i zakupy na raty Klarna są dostępne wyłącznie dla konsumentów i że w każdym przypadku płatność musi być dokonana na rzecz Klarna.

Zakupy na raty

Dzięki usłudze finansowania Klarna możliwe jest elastycznie spłacanie swoich zakupów w miesięcznych ratach wynoszących co najmniej 1/24 całkowitej kwoty (ale co najmniej 6,95 €). Więcej informacji na temat usługi zakupów na raty Klarna, w tym ogólne warunki handlowe oraz europejskie standardowe informacje dotyczące kredytu konsumenckiego, można znaleźć tutaj: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account

Odroczenie płatności Klarna

W przypadku zakupów przy skorzystaniu z usługi odroczonych płatności Klarna zawsze najpierw otrzymuje się towar, po czym należy dokonać płatności w stałym terminie 14 dni. Pełną treść OWH dotyczących odroczenia płatności Klarna można znaleźć tutaj: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee=0 .

6. Zastrzeżenie własności

Do momentu całkowitej zapłaty towar pozostaje naszą własnością.

7. Szkody powstałe w transporcie

W przypadku gdy dostarczony towar w widoczny sposób uległ uszkodzeniu w transporcie, prosimy o jak najszybszą reklamację takich wad u dostawcy i niezwłoczny kontakt z nami. Brak zgłoszenia reklamacji lub kontaktu z nami nie ma wpływu na roszczenia prawne i ich dochodzenie, w szczególności na uprawnienia z tytułu rękojmi. Pomagają nam one jednak w dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczenia transportowego.

8. Rękojmia i gwarancja

Za wyjątkiem wyraźnych odmiennych postanowień określonych poniżej obowiązuje reżim ustawowej odpowiedzialności za wady.

Termin przedawnienia dla roszczeń z tytułu wad towarów używanych wynosi jeden rok od dostawy towaru.

Powyższe ograniczenia i skrócenie terminów nie obowiązują w przypadku roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub osoby, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania

  • w przypadku utraty życia, naruszenia ciała lub rozstroju zdrowia,
  • w przypadku umyślnego lub popełnionego z rażącym niedbalstwem naruszenia obowiązków, jak również podstępu,
  • w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, których spełnienie jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego wykonania umowy i których przestrzegania partner umowy może zazwyczaj oczekiwać (obowiązki podstawowe)
  • w ramach oświadczenia gwarancyjnego, jeżeli zostało uzgodnione lub
  • w zakresie zastosowania niemieckiej Ustawy o odpowiedzialności za produkt.

Informacje o ewentualnych dodatkowych gwarancjach i ich dokładnych warunkach można znaleźć w załączonych informacjach do produktu oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

Obsługa klienta: Pytania, skargi i zastrzeżenia można kierować do naszego działu obsługi klienta w dni powszednie drogą elektroniczną na adres kundenservice@wufy.de.

9. Odpowiedzialność cywilna

W przypadku roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub osoby, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, nasza odpowiedzialność jest zawsze nieograniczona

  • w przypadku utraty życia, naruszenia ciała lub rozstroju zdrowia,
  • w przypadku umyślnego lub popełnionego z rażącym niedbalstwem naruszenia obowiązków, jak również podstępu,
  • w przypadku oświadczenia gwarancyjnego, o ile zostało uzgodnione, oraz
  • w zakresie zastosowania niemieckiej Ustawy o odpowiedzialności za produkt.

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których spełnienie jest warunkiem prawidłowego wykonania umowy i przestrzegania których partner umowy może zazwyczaj oczekiwać (obowiązki podstawowe), powstałego na skutek lekkiego niedbalstwa z naszej strony, ze strony naszych przedstawicieli prawnych lub osób, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, wysokość odpowiedzialności jest ograniczona do szkody, którą można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy i której wystąpienia należy się spodziewać. W pozostałym zakresie roszczenia odszkodowawcze zostają wyłączone.

10. Kodeks postępowania

Podporządkowaliśmy się następującym kodeksom postępowania:

Kryteria jakościowe Trusted Shops

http://www.trustedshops.com/tsdocument/ TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

11. Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów w Internecie (OS), dostępną tutaj https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nie jesteśmy zobowiązani i nie wyrażamy chęci do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed sądem polubownym dla konsumentów.

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje 30-dniowe prawo odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy

Od umowy przysługuje prawo odstąpienia w ciągu 30 dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi 30 dni od dnia wejścia w posiadanie ostatniego towaru przez Państwo lub wskazaną przez Państwo osobę trzecią, która nie jest przewoźnikiem.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami (Wufy.co.uk by Synapsa Med Sp. A zoo, Klonowa 16, 55-220 in, Polska, kundenservice@wufy.de, Wielka Brytania, nr telefonu: 08921093242), składając jednoznaczne oświadczenie (np. za pośrednictwem pisma wysłanego pocztą, telefaksem lub mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Można w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednakże nie jest to wymagane.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez nas towaru, zwrócić wszystkie otrzymane płatności wraz z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dostawy zwrotnej oraz dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa). Do zwrotu wykorzystamy tę samą drogę płatności, która została użyta do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu, że towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy zwrócić niezwłocznie, a w każdym razie najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od niniejszej umowy, na adres Wufy.de c/o ZAK

Rauschwalder Str 41

02826 Görlitz

Niemcy

Termin zostaje zachowany w przypadku wysłania towaru przed upływem terminu 14 dni. Za utratę wartości towaru należy zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z takiego obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, właściwości i funkcjonowania towaru.

Listy i notatki, które zawierają inne informacje poza imieniem i nazwiskiem klienta oraz numerem zamówienia zwrotu, niestety nie mogą być przetwarzane. W przypadku ewentualnych zmian należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

  • Prawo odstąpienia od umowy nie znajduje zastosowania do następujących umów: umów dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja wymaga dokonania indywidualnego wyboru lub ustaleń przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(W przypadku pragnienia odstąpienia od umowy należy wypełnić i odesłać poniższy formularz.)

– Na adres Wufy.de von Synapsa Med Sp. A zoo, Klonowa 16, 55-220 in, Polska, kundenservice@wufy.de, Wielka Brytania, nr telefonu:

- Ja/My (*) niniejszym odstępuję(-emy) (*) od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

– zamówionego(-j) dnia (*)/otrzymanego(-j) dnia (*)

– imię i nazwisko konsumenta

– adres konsumenta

– podpis konsumenta (tylko w przypadku zawiadomienia na piśmie)

– data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Uwagi szczególne

W przypadku finansowania tej umowy pożyczką i późniejszego jej wypowiedzenia, umowa pożyczki traci moc wiążącą, pod warunkiem że obie umowy stanowią całość gospodarczą. Należy to założyć w szczególności wtedy, gdy jesteśmy jednocześnie pożyczkodawcą lub gdy pożyczkodawca korzysta z naszej współpracy w zakresie finansowania. Jeżeli pożyczka została nam już naliczona w momencie wejścia w życie odstąpienia, pożyczkodawca wstępuje w nasze prawa i obowiązki wynikające z finansowanej umowy w stosunku do pożyczkobiorcy w odniesieniu do skutków prawnych odstąpienia lub zwrotu. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania, jeżeli przedmiotem niniejszej umowy jest nabycie instrumentów finansowych (np. papierów wartościowych, walutowych lub pochodnych). Chcąc w jak największym stopniu uniknąć zobowiązań umownych, należy skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, a także odstąpić od umowy pożyczki, jeżeli również w tym zakresie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.